ལམ་རིམ་ཁྲིད་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད། དབྱིན་སྐད། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཉིན་དགུ་པ། སྔ་དྲོ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ བར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་གནང་། ཁྲིད་གཞུང་། ལམ་རིམ་རྣམ་གྲོལ་ལག་བཅིངས་སྔ་ལོའི་འཕྲོ་ཤོག་གྲངས་ ༢༧༥ ནས། ཞྭ་དམར་ལམ་རིམ་སྔ་ལོའི་འཕྲོ་ ༡༤༩ ནས། ༼ལམ་རིམ་ཁྲིད་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་དཔེ་གཟུགས་པོད་ལྔ་ཅན།༽ ཞྭ་དམར་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོའི་དཀའ་འགྲེལ། མཛད་པ་པོ། ཡོངས་འཛིན་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མ། ༼༡༩༠༡-༡༩༨༢༽ ཕྱི་མ་གཉིས། ཞྭ་དམར་དགེ་འདུན་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།༼༡༨༥༢-༡༩༡༢༽ གསུམ་པ།