འགྱུར་གསར།

འགྱུར་གསར། (1)

pdf iconདེབ་ཨང་། GSHTJN333301
འགྱུར་གསར། [བསྟན་བཅོས་སྣ་ཚོགས།]
སྤྱིའི་ཨང་། ༠༠
མཚན་བྱང་། ་་་་་
མཛད་པ་པོ། ་་་་་་་་་་་
འདིར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་ཚན་པ་འདིའི་ཡིག་ཆ་དག་གནས་སྐབས་སྒྲིག་བཟོ་བྱེད་ཐུབ་མེད་པས་དཀར་ཆག་སྒྲིག་བཟོའི་ཆེད་ཚབ་ཅིག་བཞག་ཡོད་ན་དགོངས་འགལ་མེད་པར་ཞུ།