བསྟན་འགྱུར།

བསྟན་འགྱུར། (1)

ཐོག་མའི་བཟོ་དུས། Sun 22 Jul 2018 | 12:58

བསྟན་འགྱུར། དབུ་མ། ༼ལ༽

དྲ་འཇུག་པ།

pdf iconདེབ་ཨང་། TGHUJN213120
བཀའ་བསྟན། [བསྟན་འགྱུར།]
སྤྱིའི་ཨང་། ༠༠
མཚན་བྱང་། ་་་་་
མཛད་པ་པོ། ་་་་་་་་་་་
འདིར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་ཚན་པ་འདིའི་ཡིག་ཆ་དག་གནས་སྐབས་སྒྲིག་བཟོ་བྱེད་ཐུབ་མེད་པས་དཀར་ཆག་སྒྲིག་བཟོའི་ཆེད་ཚབ་ཅིག་བཞག་ཡོད་ན་དགོངས་འགལ་མེད་པར་ཞུ།