རྩིས་འཁོར་སོགས་སུ་ཡིག་གཟུགས་ལེགས་པོ་མི་འཆར་ཚེ། ལམ་སྟོན་ལྟར་ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན་བྱོས།
༡༽ ཡིག་གཟུགས། ཕབ་ལེན།
༢༽ ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་གོ་རིམ།