ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན།

རྩིས་འཁོར་སོགས་སུ་ཡིག་གཟུགས་ལེགས་པོ་མི་འཆར་ཚེ། ལམ་སྟོན་ལྟར་ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན་བྱོས།

 ༡༽ ཡིག་གཟུགས། ཕབ་ལེན།

 ༢༽ ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་གོ་རིམ།