བླང་དོར་བཀའ་སློབ།

བླང་དོར་བཀའ་སློབ། (10)

སྒྲ་ཨང་།  H_ADA2030115
སྟོན་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག [བླང་དོར་བཀའ་སློབ།] སྤྱིའི་ཨང་། ༢༧༣
རྣམ་པ།
MP3 རྣམ་གྲངས། 1 ཆེ་ཆུང་། 10.9 MB
ཁྲིད་ཚན།
ཀུམ་བྷ་མེ་ལར་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།
འཁྲིད་མཁན།
སྟོན་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག
འཁྲིད་དུས།
༢༠༡༥.༨.༣༡.
སྒྲ་སྒྲིག་བཟོ་བ།
ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རིང་།
འགྲེམས་སྤེལ་སྒྲིག་སྦྱོར།
སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ།
༢༠༡༥ ལོའི་ཟླ་ ༠༩།༠༩ ལ་གསར་སྒྲིག་བྱས།
༢༠༡༩ ལོའི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་ཉེར་དགུ་ལ་བསྐྱར་སྒྲིག་བྱས།

གདམས་པ་རིན་ཆེན་དང་པོ། གལ་སྲིད་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་དེ་ང་ཚོ་དཀའ་ཚེགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་པར་བྱེད་མཁན་ཨང་དང་པོ་དེ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་བདེ་སྐྱིད་དང་སྤྲོ་སེམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་རླབས་ཆེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱིན་མཁན་གྱི་གལ་ཆེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་ཡང་ཡོད། ཉེ་དུས་ཚན་རིག་པ་ཞིག་གིས་ཞིབ་འཇུག་གིས། དེ་དག་གི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་ནི། གུ་དོག་པའི་རང་ཁེ་དོན་གཉེར་གྱི་རྒྱ་ལས་གྲོལ་ཞིང་དམིགས་ཡུལ་དང་ལྡན་པ། གཞན་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་ནས་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་ཁོངས་མི་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་བཅས་ཡིན་པར་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱས་ཡོད། དེ་གཉིས་ཀའི་རྩ་བ་ནི། སྙིང་རྗེའམ་བྱམས་པ་ཡིན།
ངོ་ཤོག 1 ནས་ 2