འཕྲིན་གསར།

འཕྲིན་གསར། (64)

མཁྱེན་ཡངས་དོན་གཉེར་ཅན་དག་གི་སྙན་ལམ་དུ།

སྟབས་གསོལ།

       དགོངས་མངའ་ལྟར་<སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་>དྲ་ཚིགས་འདི་ཉིད་རང་རེའི་ཆོས་རིག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེལ་ཆོས་རིག་ལ་མོས་པ་ཆེ་བའི་དོན་གཉེར་ཅན་དག་གི་ཆེད་དུ་གསར་བཟོ་དང་སྒྲིག་བཀོད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དྲ་ངོས་སུ་ལེ་ཚན་གང་མང་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི་རིས་མེད་མཁས་པའི་གསུང་གི་སྒྲ་མཛོད་དེ་ཡིན་པ་དང་།

           ཚན་པ་དེར་མཁས་པའི་གསུང་ཚན་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་དག་དྲ་ངོས་རྙིང་པར་སྒྲ་སྒྲིག་སྦྱོར་དང་། ཉན་བྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཤིག་ཉོས་ཏེ་སྒྲ་རྣམས་དེའི་ནང་དུ་སྒྲིག་བཟོ་བྱས་ཏེ་དྲ་ངོས་སུ་བཞག་ཡོད་ནའང་། མཉེན་ཆས་དེར་ཕབ་ལེན་མེད་པས་ཟུར་དུ་མཉེན་ཆས་ (SoundCloud) ནང་དུ་བླུགས་ཏེ་དྲ་ངོས་སུ་སྦྲེལ་སྣེ་མཐུད་ཡོད་ལ། ད་ལོ་དྲ་ངོས་བསྐྱར་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་སྒྲ་སྦྱོར་མཉེན་ཆས་དེ་བེད་མེད་ཏུ་གྱུར་འདུག་པས། གནས་སྐབས་སུ་སྒྲ་མཛོད་དྲ་ངོས་སུ་དཔེ་ཁྲིད་རྣམས་འདི་ག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་སྒྲ་མཛོད་དྲ་ཚིགས་ཟུར་པ་ (SoundCloud) ལ་སྦྲེལ་སྣེ་མཐུད་དེ་སྒྲིག་སྦྱོར་བྱས་ཡོད་ལ། རྗེས་འཆར་སྒྲ་སྦྱོར་མཉེན་ཆས་ལེགས་པོ་ཞིག་ལག་སོན་བྱུང་ཚེ་བསྐྱར་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།sd00017 3

             སྒྲ་མཛོད་ཟུར་པ་དེའི་སྐོར་སྔོན་དུ་གསལ་བསྒྲགས་དང་གསལ་བཤད་སོང་ཟིན་པ་དང་། རྩིས་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་རིག་མཛོད་དྲ་ངོས་ནས་གསུང་ཚན་གང་ཞིག་ཐོག་མར་ཁ་ཕྱེ་སྐབས་ཀུ་རུ་ཁའམ་ཁྲམ་རྟགས་( x ) ཟླུམ་ཐིག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཤར་པ་དེ་གར་མཛུབ་གནོན་བྱས་ན་མཉན་རྟགས་དང་ཕབ་ལེན་གྱི་རྟགས་སོགས་ཤར་འོངས་པས་དེ་ནས་ཐུགས་མོས་ལྟར་གསན་པའམ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ།
           ཁ་པར་སོགས་སུ་གསུང་ཚན་གང་ཞིག་ཐོག་མར་ཁ་ཕྱེ་སྐབས་རྒྱབ་ལྗོངས་དམར་པོ་དང་(Play on SoundCloud ) དབྱིན་ཡིག་འདི་མཉམ་སྦྱར་ཞེས་པ་ཞིག་དང་། རྒྱབ་ལྗོངས་ནག་པོར་དབྱིན་ཡིག་(Listen in browser) བྲིས་ཡོད་པ་ཞིག་བཅས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་རྒྱབ་ལྗོངས་ནག་པོ་ཅན་དེར་མཛུབ་གནོན་གཉིས་སམ་གནོན་ཙམ་བྱས་ཚེ་དཔེ་ཁྲིད་དེ་གསན་པའམ་ཕབ་ལེན་གནང་ཐུབ།

ཞེས་༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་༠༥ ཚེས་༠༡ ཉིན་སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས་ཕུལ།

ངོ་ཤོག 3 ནས་ 22